Maltada işewür awiasiýa?

by AVIAV TM (Cofrance SARL)

Hususy uçarlar kärende hyzmatlarynyň bahasy

Müşderilerimize amatly bolar ýaly, internete birikdirilen islendik enjamdan bron edip we töläp boljak onlaýn uçar çarter hyzmatyny hödürledik. Özbaşdak tertipnama bron edip bilersiňiz: diňe iPhone üçin AVIA-Charter programmasyny göçürip alyň ýa-da aşakdakylary görkezip, haýyşnamany onlaýn görnüşde dolduryň:

Gidiş we geliş nokatlary,
Syýahatçylaryň sany,
Gidiş we gaýdyp gelmek senesi,
Ageükleriň takmynan agramy,
Requörite haýyşlar,
Habarlaşmak üçin maglumatlar

Müşderiler syýahatlary, tgw bilen baglanyşykly hyzmatlary üçin dürli uçarlardan saýlap bilerler. Her jikme-jiklik ylalaşylandan soň ýygymlar aýratynlykda hasaplanýar. AVIAV TM (Cofrance SARL) web sahypasynda amatly bahalar üçin takmynan bahalar elýeterlidir.

Näme üçin hususy uçar?

Dünýäniň islendik şäherine göni uçuşlar.
Zakaz bermek gaty az
Düzgünnama amallaryny tamamlamak üçin 15 minut.
Islendik meseläni häzirki zaman onlaýn hyzmatlary arkaly uzakdan çözüp bolýar.
Uçary saýlamak we gidýän wagt, VIP hyzmatlary,
Tanaýan ýa-da çagyrýan adamlar bilen uçuň
Bortdaky kaşaň we rahatlyk: dynç alyň, işläň ýa-da ýygnak geçiriň.
AVIAV TM-den degişli hyzmatlar (Cofrance SARL):
Howa menziline geçirmek,
VIP otaglar,
Uçuş resminamalaryny taýýarlamak,
Restoran nahary,
Passengersolagçylary uçara geçirmek üçin ulag,
Işewür goldaw,
Konserj hyzmaty

Ekipa with bilen hususy uçar kärendesi

Biz hakda

AVIAV TM (Cofrance SARL), 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan Europeanewropanyň howa çarter dellalydyr.
19hli yklymlardaky 719 awiakompaniýa we howa menzili bilen hyzmatdaşlyk edýäris.
117 ýurtda ofislerimiz bar we 27 dilde gürleşýäris.
Maglumatlar bazamyzda 100 müňden gowrak uçar bar.
Passengerolagçy, ýük, howa tiz kömek we orta asyr çarterleri bilen üpjün edýäris.
AVIAV TM (Cofrance SARL) ýokary derejeli halkara guramalarynyň hyzmatdaşy:
Wyvern Ltd. (uçuş howpsuzlygy we howpsuzlygy boýunça öňdebaryjy),
ARGUS International (iň uly awiasiýa barlag kompaniýasy),
Avinode (öňdebaryjy tertipnama onlaýn platformasy),
EBAA (Businessewropa işewür awiasiýa birleşigi),
NBAA (Milli işewür awiasiýa birleşigi) (meşhur transmilli işewür awiasiýa birleşikleri).
24/7 müşderi goldawymyz bilen kepillendirýäris:
– gizlinlik, – amallaryň kanuny berjaý edilmegi, – berk maliýe hasabaty.- ätiýaçlylyk, – takyklyk, – ähli islegleriňizi ýerine ýetirmek.
AVIAV TM (Cofrance SARL) bilen barmaly ýeriňize çalt we rahatlyk bilen ýetýärsiňiz!

Maltadaky ähli işewür awiasiýa hyzmatlary

Hususy uçuşlardan we VIP hyzmatlaryndan başga-da, AVIAV TM (Cofrance SARL) müşderileri Maltada mundan beýläkki hyzmatlardan peýdalanyp bilerler:

Dikuçar gezelençleri we gezelençler,
Hususy uçarlary hasaba almak,
Hususy uçar satyn almak,
Uçarlary we dikuçarlary düzmek, öndürmek,
Awiasiýa aklawçysy tarapyndan kanuny goldaw,
Söwda dolandyryşy.

AVIAV TM (Cofrance SARL) öz hyzmatlaryny aç-açan çemeleşýär. Diýmek, başyndan ahyryna çenli umumy prosesiň guralyşyny kabul edýäris we her etapda degişli kömekçiler belleýäris.

Maltada hususy uçarlaryň hasaba alynmagy aýratyn ünsi çekmelidir. Köp eýeler, hususy uçarlaryny bu ýurtda bellige almagy makul bilýärler:

Gowy gurluşly registr,
Hususy uçarlar bilen çarterleriň arasyndaky tapawut,
Hasaba alyş amallary,
Ynamlara we bölekleýin eýeçilige rugsat berilýär,
Karz almak üçin amatly şertler,
Amatly salgyt düzgüni, hususan-da, uçar kärendesi üçin goşulan baha üçin salgydyň ýokdugy,
Halkara awiasiýa hukuklaryny goramak, Maltanyň Keýptaun ykjam enjamlara milli gyzyklanmalar baradaky konwensiýasynyň gol çekişi ýaly,
Uçarlaryň dogry hyzmat edilmegini we işlemegini üpjün edýän häzirki zaman hyzmatlary.

AVIAV TM (Cofrance SARL) Maltada uçarlary çalt bellige almaga kömek eder, ähli býurokratik resmiler biziň ýolbaşçylarymyz tarapyndan tamamlanar.

06000, 29 Rue de France, Nice, France
+33 629-961-135 (Nice)
+7 (495) 4813905 (Moscow)
va@aviav.ru