Maltada kompaniýa registrasiýasy üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Путешествия бизнес авиацией

Hödürlenýän gurnalan çyzgy gurluşyň tassyklanylan nusgasy; tä ahyrky benefitiar eýesine çenli. Guramaçylykly çyzgy paýdarlaryň ähli göterimini we üçünji tarapdan (hukukçy, bankçy, kepilçi) özbaşdaklyga kepilli bolmagy öz içine alýar.

Ahyrky benefitiar eýe 1/ Maltada kompaniýa müdirligi

 1. Pasport, şahsy şahadatnama, sürüjilik şahadatnamasy we şoňa meňzeş resminamalar (tassyklanylan ederalardan berlen suratlar we degişli şahsyýetiň salgysy we raýatlygy). Şahadatnama “Bu resminama asyl resminamanyň göçürme nusgasydygyna, suratyň bolsa men tarapdan görlüp we barlanan asyl nusgadaky suratdygyny tassyklaýaryn”, we tassyklanylan şahsyýetdigini özünde jemleýär;
 2. Bank maglumatynyň Cofrance Sarl (3 aýdan köp bolmadyk) kompaniýasyna ýollanan asyl nusgasy
 3. Berlen şahsyýeti azyndan bir ýylyň dowamynda bilinen (mysal üçin bank, notarius, aklawjy, diplomly hasapçy), berlen şahsyýete ynanylan we bikanun neşe serişdelerini agdarmak, toparlaýyn jenaýat işlerini, ýa-da terror işlerine gatyşmajaklygyna we töleýşe ukyply bolanlar Cofrance Sarla salgylanan çeşmelerden alnan profesional hödürnamanyň asyl nusgasy;
 4. Şu salgylardan tassyklanylan resminamalaryň asyl nusgasy (bankdan habarnama, notariusdan, hukukçydan, diplomly hasapçydan ýa-da kommunalny hyzmatlar üçin hasap-faktura ýa-da tölegler, berlen fiziki şahslaryň şu salga (şeýle hem elektriga, suwa töleg, ýöne jübi telefonlara däl – 3 aýdan köp bolmadyk);
 5. Biznes-taryhynyň jikme-jikligi, şol sanda iş tejribeligi we kwalifikasiýasy, dokumentleşdiriş, serişdeleriň kanunçylyk we gelip çykyş tassyknamasy.
Читайте также:  {:ru}Мальта – чем привлекательна для бизнесменов{:}{:ua}Мальта – чим приваблива для бізнесменів{:}{:ge}მალტა – რით არის მიმზიდველი ბიზნესმენებისათვის {:}{:tj}Малта – аз кадом ҷиҳат соҳибкоронро ҷалб менамояд{:}{:am}Մալթա․ Ինչո՞վ է գրավիչ գործարարների համար{:}

Maltadaky korporatiw paýdarlar kompaniýalary

 1. Kompaniýanyň guramaçylyklaýyn ylalaşylan we düzgünnama esasynda kepillendirilen asyl nusgasynyň göçürmesi ( 3 aýdan az bolmadyk);
 2. Paýdarlaryň, müdirleriň we wezipeli şahyslaryň ady görkezilen söwda ýazgysynyň (ýa-da onuň deň derejesi) göçürip alnanynyň asyl nusgasy, şeýle hem bellige alnan 3 aýdan köp bolmadyk ofisiň gowy ýagdaýdadygyna kepillik. Bu resminamada kompaniýanyň hukuk salgysy, paýdarlary we müdirleri görkezilen bolmaly;
 3. Registrasiýa şaýatlygy barada kepilligiň göçürme nusgasy;
 4. Cofrance Sarla salgylanan bank maglumatynyň asyl nusgasy (3 aýdan köp bolmadyk);
 5. Soňky gezek barlanan maliýa hasabaty;
 6. Serişdeleri kanunlaşdyrmagyň we gelip çykyşyny delillendirmegiň resminamalaşdyrylmasy;

Bellik. Käbir resminamalar takyk ýagdaýlara görä soralyp bilner.

Fiziki şahsyýet, haçanda ahyrky hasapda 25% müşderini dolandyrýan ýa-da eýeleýän ýa olaryň adyndan, isleglerinden ylalaşyk geçirilýär. Eger-de ýerli bankda hasap açmak gerek bolsa, fiziki şahs, haçanda ahyrky hasapda azyndan 10% pes bolmadyk müşderini dolandyrýan, eýeleýän, ýa olaryň adyndan, isleglerinden ylalaşyk geçirilýär.

Читайте также:  Как выбрать отдых по душе - Мальта

Bank maglumatlar üçin nusga

(bu ýönekeý mysal bolup, her bir bank dürli nusgalary berýändir)

Banka berlen resmikagyz

Cofrance SARL

Salgysy

Malta

Hormatly adamlar!

Hakykatdan hem tassyklanylan jenap/hanym (ady görkeziň), şu salgyda ýaşaýan (doly salgy), we eýesi (milleti görkeziň), pasport belgisi (belgini görkeziň), soňky ýylyň (sany görkeziň) dowamynda biziň guramamyz bilen hasapda boldy.

Авиаперелеты на спортивные события

Biziň bilşimizçe ol oglanyň/gyzyň goýan hasaby kanagatlanandygyna, we bu gatnaşyklaryň esasynda bolsa ol oglanyň/gyzyň ynamy adalatly we mynasyp hasaplanylýandygyny tassyklap bileris.

Hormatlamak bilen

(Gol çekijiniň ady we derejesi)

Professional hödürnamanyň nusgasy

Üçünji tarapdan berlen resmikagyz

Cofrance Sarl

Salgysy

Malta

Hormatly adamlar!

Hakykatdan hem, jenap/hanym (adyny gorkeziň), şu salgyda ýaşaýan (doly salgysy we şol sanda poçta indeksi), we eýesi (milleti görkeziň), biziň kärhanamyzda soňky (wagty görkeziň) ýylyň dowamynda biz bilen öz işini we öz borçlaryny biziň öňümizde kanagatlanarly ýerine ýetirendigi tassyklanylýar.

Читайте также:  {:ru}Вертолетная связь на Мальте{:}{:ua}Вертолітний зв'язок на Мальті{:}{:am}Ուղղաթիռային հաղորդակցությունը Մալթայում{:}

Biz (ady görkeziň) dogruçyl we müşderileriň ynamyna mynasyp, we ol oglan/gyzyň ýerine ýetirip bilmejek borçlara girmejegini hasaplaýarys.

Biz şeýle hem, bilşimiz ýaly ol oglan/gyz hemişe öz borçlaryny gerekli we jogapkärçilikli ýerine ýetirendigini, hiç wagt bergä batandygyny we maliýa we şoňa meňzeş işlerde ýekelikde ýerine ýetirmedigini tassyklap bileris.

Bu maslahat berilýän hat biziň adymyzdan hiç-hili borçsuz berilýändir.

Hormatlamak bilen,

(Gol çekijiniň ady we derejesi)