Maltada hususy maýa goýum maksatnamasy

Путешествия бизнес авиацией

18 ýaş + ÝB / ýurtlar, ÝB / girmeýänler

.

Az wagtlyk gelmeklik

.

€ 150 000 maýa goýum

Pes salgyt ýok

 

€ 650,000 goýum

Arzalyk toplanmalary

 

Saglyk şahadatnamasy + saglyk gowlugy


Kireýine ýa-da satyn alma gerekligi
.

Maltada şahsy maýa goýum maksatnamasy Maltanyň ykdysadyýet ösüşine ýardam edýän daşary ýurtly şahsy ýüzlere we maşgalalaryna raýatlyk hukugyny berýär. Maksatnama Maltada öz başarnyklaryny, tejribelerini we iş gatnaşyklaryny paýlaşjak adamlary özüne çekmek üçin berilýär. Bu birinji Ýewropa Komissiýasy tarapyndan ykrar edilen, Ýewropa Bileleşiginiň raýatlygyny alan maksatnamadyr.

Arzaçy ynanç bildirilen adama gowşurylan bolmaly: Maltanyň wekiliýeti tarapyndan registrirlenen lisenziýaly wekile. Jenap Witaliý Arhangelskiý – Cofrance SARL müdiri, ynanç bildirilen wekil agendidir.

Näme üçin Malta?

Malta raýatlygyny (Maltaň pasporty) almaklygyň esasy maksatlary we gazanylýan peýdalar aýry ýüzleriň arasynda üýtgeýär, emma şulary özünde jemleýär:

Wizasyz syýahatlar, 160 ýurtdan köp, şeýle hem ÝB (şengen zolagy)

Salgyt meýilleşdirmesinde bolaýjak ýeňillikler

Birnäçe pasportlardan garaşlylyk

Şahsy howpsuzlyk

Durnukly syýasy düzgün barlagy

Gowy ýaşaýyş hili

Çagalar üçin oňat bilim

Читайте также:  Таинственная Мальта

Kim arza edip biler?

Arza edýän şahsyýetini we gelip çykyşyny, terbiýeli, şeýle hem maliýe ýagdaýyny we talapçynyň esasy baýlyk çeşmesini tassyklaýan resminamalar berlen bolmaly. Mundan başga-da, şu aşakdaky esasy talaplar berjaý edilmeli:

Esasy talapçy 18 ýaşdan kiçi bolmaly däl;

Arzaçy we islendik eklençdäki adam gowy saglyk we global saglyk şahadatnamasy bolmaly.

Şertler:

Malta ekonomikasynda 650 000 ýewro möçberinde goýum goýlanda, şonuň 10 000 ýewrosy bolsa öwezini doldurmaýan depozit talap bermek deregine töleg degişli bolýar, galan bölegi bolsa – talap tassyklanylandan soň, goşmaçalar bilen.

Авиаперелеты на спортивные события

25 000 ýewro ýan-ýoldaş we 18 ýaşa çenli her eklençdäkiler üçin;

Maltada 5 ýyldan az bolmadyk, hususy eýeçiligi edinmek, ýa 350 000 ýewrodan az bolmadyk emläk edinme usuly, ýa-da emlägi kireýine ýyllyk tölegi 16 000 ýewro möçberinde kireýine alyp bolar.

Bular ýaly emlägi 5 ýyl möhletiň dowamynda garaşly kärendä bermeli däl.

Arzaçy portfolio maýa goýum borçlaryny berjaý etmeli we hökümet tarapyndan tassyklanan maliýe gurallaryna 150 000 ýewro maýa goýum goýmaly we azyndan 5 ýylyň dowamynda saklanmaly we Identity Malta bilen deň hasaplanmaly.

Читайте также:  {:ru}Почему стоит переехать на Мальту: бонусы жизни на мальтийских островах{:}{:ua}Чому варто переїхати на Мальту: бонуси життя на мальтійських островах{:}

Arza edýän esasy arzaçy we eklençdäki her adam üçin 50 000 ýewro möçberinden az bolmadyk bütindünýä lukmançylyk şahadatnamasy bolmaly we belli bir wagt möhletinde subutnama hökmünde bular saklanylmaly.

Tölegler

Esasy arzaçy – €650,000

Ýanýoldaşy – €25,000

Eklençdäki her bir çaga (0-17 ýaş) – €25,000

Eklençdäki her bir çaga (18-26 ýaş) – €50,000

Eklençdäki her 55 ýaş we ýokarylar – € 50,000

Hukuk barlaglary üçin töleg

Esasy arzaçy – € 7500

Ýanýoldaşy – € 5000

Eklençdäki her bir çaga (13-17 ýaş) – €  3000

Eklençdäki her bir çaga (18-26 ýaş) – € 5000

Eklençdäki her 55 ýaş we ýokarylar – € 5000

 

Pasport toplanmasy

Her arza üçin – € 500

Bank toplanmasy

Her arza üçin – € 200

Arza şahsyýeti tassyklaýan we kömek edýän barlaglary, iňlis dilinde ýazylan resminamalary bolmaly, we başgada gerekli zatlar:

Jenaýat işlerine çekilmedigi baradaky şahadatnama.

Читайте также:  {:ru}Мальта – чем привлекательна для бизнесменов{:}{:ua}Мальта – чим приваблива для бізнесменів{:}{:ge}მალტა – რით არის მიმზიდველი ბიზნესმენებისათვის {:}{:tj}Малта – аз кадом ҷиҳат соҳибкоронро ҷалб менамояд{:}{:am}Մալթա․ Ինչո՞վ է գրավիչ գործարարների համար{:}

Esasy arzaçynyň 12 aýyň içinde Maltada wekil bolanyna, öňki raýatlygy bolandygyny barada subutnama.

Arzaçynyň we onuň eklençdäki adamsynyň ýokanç kesellerden ejir çekmeýän we saglyk ýagdaýynyň gowudygy barada lukmançylyk şahadatnamsy.

Eklençdäki 18 ýaşdan uly bolmadyk her bir adama ýardam edilýändigi barada ýazmaça arza.

Raýatlyk 12 aýdan Malta bilen «hakyky gatnaşyk» wagty güýje gireninden berilýär. Dalaşgärler raýatlyk berilmezinden öň Maltada fiziki gatnaşma borjuny özüne almaly. 1 ýylyň dowamynda ýaşaýan PII berkidilen şahsyýet bu talaplara kanagatlandyrylýar.

Cofrance SARL hususy ýüzlere we olaryň maşgalalaryna doly hyzmat görnüşlerini hödürleýär. Strategiki wajyp ýerlerde hyzmatdaşlar edinmekde kompaniýa müşderileriň islegleri üçin şular ýaly toplumlaýyn hyzmatlary teklip edip biler: halkara emläk gurnamalary we miras gurnamalaryny; biznes gurnamalaryny.

Maltadaky Cofrance SARL

Telefon: +35620341636

E-mail: vip@jet.mt

Bu makalada ýerleşýän maglumat umumy maglumat ulanyjylar üçin berilýändir. Berlen maglumatlar hasabat, hukuk, salgyt we başga hünärli maslahatlar we hyzmatlaryň öwezine derek hödürlenilýän däldir we biz şahsyýet tarapyndan käbir herekleriň we hereksizlik çykdajylarynyň jogapkärçiligini öz boýnumyza almaýarys.