Maltada kompaniýany hasaba almak. Administrator bilen ylalaşyk

Путешествия бизнес авиацией

Adanyň (şeýle hem Ýewropa Bileleşiginiň) çäginde biznesiňizi ýöretmek dil böwedinden başlap, ýerli kanunçylygyň aýratynlyklary ýaly jikme-jikliklerden we ujypsyz aýratynlykdan sepleşýär. Öňde goýlan maksatlara tizräk we kynçylyksyz ýetmek üçin administrator-kompaniýanyň kömeginden peýdalanyp bu işi meselesiz çözmek bolar.

Aşakda ylalaşygyň degişli görnüşini hödürleýäris.

Ýöne ondan öňünçä Maltada biznes işini açmak we ony hasaba almak barada peýdaly maglumatlar bilen tanyşmagy maslahat berýäris:

Malta boýunça gysgaça ýolgörkeziji – korporatiw hyzmatlar.

Malta. Çäklendirilen jogapkärçiligi bolan hususy kompaniýalar.

Maltanyň holding kompaniýalary we salgyt salynmalar.

Maltada kompaniýany hasaba almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy.

Maltada biznes işini ýöretmekde toplanmalar.

Ylalaşygyň görnüşini indirmek

Kompaniýanyň hödürnamasy/kabul edişligiň görnüşi

Salgylanan: Cofrance SARL (“Administrator”)

 1. Hödürlenilýän ýa-da hereket edýän guramanyň/Ýurisdiksiýanyň ady
 1. a) ileri tutulýan görnüş: Hereket edýän gurama

Ady:

 1. b) Ikinji görnüş:

Ady:

ç) Üçünji görnüş:

Ady:

 1. Kompaniýanyň biznes-meýilnamasy
 1. a) hödürlenilýän biznes:

Degişli gözenegi belgi bilen belläň:

__Maýa goýum holdingi

__ Gozgalmaýan emläge eýeçilik

__ Emläk / awtorlyk hukugyny ulanmak we ş.m.

__ Ýahta ýa-da uçara eýeçilik

Beýleki gozgalmaýan emläge we hususy emläge eýeçilik

Komissiýa/ komissiony almak

Söwda/ hasaplaryň gaýtadan çykarmak

Konsultasiýa hyzmatlary

Maliýe we faktoring

Beýleki – aşakda görkeziň

 1. b) Kompaniýanyň biznes-meýilnamasyny takyklaşdyryň, bu diýmek, kompaniýanyň näme etjekdigini, nähili iş alyp barjakdygyny, holding kompaniýamy ýa-da söwda kompaniýadygyny, nähili harytlary göz öňünde tutýandygyny, olary nireden satyn alyp, nirede satjakdygyny, we ş.m. aýdyňlaşdyryň.

ç) Kompaniýanyň alyp barýan işi haýsydyr bir hasaba alnyşy/ygtyýarnamalary talap edýärmi? HAWA/ÝOK. Eger hawa bolsa, jikme-jik görkeziň.

 1. d) Kompaniýanyň düzgünnamalaýyn kapitalyny görkeziň.

1) Pul birligi ( kompaniýanyň ylalaşyk baglanyşjak esasy pul birligi)

2) Yglan edilen düzgünnamalaýyn kapital (yglan edilen minamal düzgünnamalaýyn kapital 1 165 ýewro ýa-da onuň daşary ýurt pul  birligi)

3) çykarylan düzgünnamalaýyn kapital (20% az bolmadygy tölenen)

4) paýnama üçin nyrh

 1. e) Kompaniýanyň hödürlneilýän iş görnüşleri
 • Ýyllyk baha goýýan aýlaw__________________
 • Bir aýyň dowamynda tranzaksiýalaryň baha goýýan mukdary (bank işlerini öz içini alýar):______________________
 • Söwdanyň geografik zolaklary_____________________
 • Eger belli bolsa söwda hyzmatdaşlary barada maglumat:

________________________________________

 • Maýa goýuma we aktiwlere eýeçilik eýeçilik barada olaryň nyrhy görkezilen jikme-jik maglumat (ýurdy görkeziň):

_____________________________________________

 1. Kompaniýanyň benefisiar eýeleri
 1. a) kim/ler paýnamalaryň eýesi/leri bolup çykyş edýär/ler?

BIRINJI

Ady

Salgysy

Esasy ýaşaýan ýeri (eger ýokarda agzalandan üýtgeýän bolsa)

Ýaşaýan ýeri (hemişeki öýi)

Milleti                                                                                              Iş görnüşi

Doglan senesi                                                                                Doglan ýeri

Pasport №                                                                                Salgyt belgisi

Salgyt töleme maksady bilen ýaşaýan ýurdy

Hereket ediş möhletiniň gutarýan senesi

Paýnamalara eýeçilik göterimi

Fidusiar hyzmatlar talap edilýärmi (Hawa/Ýok)

Telefon ____________Faks___________Elektron poçta

Arassa kapitalyň umumy möçberi

Benefisiar eýäniň serişde çeşmesi nähili?

Maşgala ýagdaýy

Işjeň telekeçilik

Öňki telekeçilik işi

Düşewünt

Gozgalmaýan emläk

Maýa goýum aktiwleri

Beýleki

Maglumatlar: ( serişde çeşmesi barada maglumaty tabşyryň)

IKINJI

Ady

Salgysy

Esasy ýaşaýan ýeri (eger ýokarda agzalandan üýtgeýän bolsa)

Ýaşaýan ýeri (hemişeki öýi)

Milleti                                                                                              Iş görnüşi

Doglan senesi                                                                                Doglan ýeri

Pasport №                                                                                Salgyt belgisi

Salgyt töleme maksady bilen ýaşaýan ýurdy

Hereket ediş möhletiniň gutarýan senesi

Paýnamalara eýeçilik göterimi

Fidusiar hyzmatlar talap edilýärmi (Hawa/Ýok)

Telefon ____________Faks___________Elektron poçta

Arassa kapitalyň umumy möçberi

Benefisiar eýäniň serişde çeşmesi nähili?

Maşgala ýagdaýy

Işjeň telekeçilik

Öňki telekeçilik işi

Düşewünt

Gozgalmaýan emläk

Maýa goýum aktiwleri

Beýleki

Maglumatlar: ( serişde çeşmesi barada maglumaty tabşyryň)

Bellik

Eger-de benefisiar eýeleriň sany ikiden köp bolsa, her bir goşmaça benefisiar eýe üçin ýokarda agzalan maglumaty berlen goşmaça lagyzda dolduryň.

Читайте также:  Проведение ICO: юридическая поддержка

Her banafisiar eýäniň pasportynyň dürs nusgasyny tabşyryň, eger tabşyrlan bolsa bu barada habar beriň.

 1. Malta kompaniýasynyň korporatiw paýdarlary ( degişli  ýagdaýlarda)

BIRINJI

Kompaniýanyň ady:

Ýuridiki salgy:

Hasaba alnyň belgisi:                                          Hasaba alnan ýeri:

Paýnamalara eýeçilik göterimi:

Fudisiar hyzmatlar talap edilýärmi (HAWA/ÝOK)

Telefon ____________Faks___________Elektron poçta

Arassa kapitalyň umumy möçberi

IKINJI

Kompaniýanyň ady:

Ýuridiki salgy:

Hasaba alnyň belgisi:                                          Hasaba alnan ýeri:

Paýnamalara eýeçilik göterimi:

Fudisiar hyzmatlar talap edilýärmi (HAWA/ÝOK)

Telefon ____________Faks___________Elektron poçta

Arassa kapitalyň umumy möçberi

 1. Ýolbaşçylar
 1. a) Kompaniýanyň ýolbaşçylary baradaky maglumatlary tassyklamagyňyzy haýyş edýäris:

1) Ýerli korporatiw ýolbaşçy hyzmatlarynyň Administrator tarapyndan amala aşyrylmagy gerekmi?

HAWA/ÝOK

2) Trapdar ýolbaşçylaryň sanawy (Fiziki şahs)

BIRINJI

Ady

Авиаперелеты на спортивные события

Salgysy

Esasy ýaşaýan ýeri (eger ýokarda agzalandan üýtgeýän bolsa)

Ýaşaýan ýeri (hemişeki öýi)

Milleti                                                                                              Iş görnüşi

Doglan senesi                                                                                Doglan ýeri

Pasport №                                                                                Salgyt belgisi

Telefon ____________Faks___________Elektron poçta

IKINJI

Ady

Salgysy

Esasy ýaşaýan ýeri (eger ýokarda agzalandan üýtgeýän bolsa)

Ýaşaýan ýeri (hemişeki öýi)

Milleti                                                                                              Iş görnüşi

Doglan senesi                                                                                Doglan ýeri

Pasport №                                                                                Salgyt belgisi

Telefon ____________Faks___________Elektron poçta

Her bir ýolbaşçynyň pasportynyň dürs nusgasyny we bankdan maslahat hatyny tabşyrmaly, eger abşyrlan bolsa bu barada habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Hasaba alnan ýurtda (eger bar bolsa) bäşga eýelenýän wezipeleri sanamagyňyzy haýyş edýäris, eger ýer ýeterlik däl bolsa, aýratyn kagyz ulanyň.

3) Tarapdar ýolbaşçylaryň sanawy (Korporasiýanyň ýolbaşçylary)

BIRINJI

Kompaniýanyň ady:

Ýuridiki salgy:

Hasaba alnyň belgisi:                                          Hasaba alnan ýeri:

Telefon ____________Faks___________Elektron poçta

IKINJI

Kompaniýanyň ady:

Ýuridiki salgy:

Hasaba alnyň belgisi:                                          Hasaba alnan ýeri:

Telefon ____________Faks___________Elektron poçta

 1. Kompaniýanyň kätibi
 1. b) Kompaniýanyň kätibiniň maglumatlaryny tassyklamagyňyzy haýyş edýäris

1) Ýerli kompaniýanyň kätibiniň hyzmatlarynyň Administrator tarapyndan amala aşyrylmagy gerekmi?

HAWA/ÝOK

2) Tarapdar kompaniýanyň kätibiniň sahypasy (INDIWIDUAL)

Ady

Salgysy

Esasy ýaşaýan ýeri (eger ýokarda agzalandan üýtgeýän bolsa)

Ýaşaýan ýeri (hemişeki öýi)

Milleti                                                                                              Iş görnüşi

Doglan senesi                                                                                Doglan ýeri

Pasport №                                                                                Salgyt belgisi

Telefon ____________Faks___________Elektron poçta

 1. Bankçylar
 1. a) Haýsy bankda hasap açylan ýa-da açylar?
 2. b) Pul birlikleri

ç) Internet-banking talap edilýär

 1. d) Bank goluna ygtyýary bolan şahslar (eger biz ýolbaşçy hasaplanýan bolsak, bankyň administratory bank goluna ygtyýary bolan şahs bolýar)
 2. e) eger üçünji şahs gol çekiji hökmünde çykyş edýän bolsa, aýratyn maglumaty tabşyrmagyňyzy haýyş edýäris.

Ady

Salgysy

Esasy ýaşaýan ýeri (eger ýokarda agzalandan üýtgeýän bolsa)

Ýaşaýan ýeri (hemişeki öýi)

Milleti                                                                                              Iş görnüşi

Doglan senesi                                                                                Doglan ýeri

Pasport №                                                                                Salgyt belgisi

Telefon ____________Faks___________Elektron poçta

 1. Goşmaca baha salynýan salgyt (GBSS)
 1. a) Size Goşmaca nyrha salgydyň Hasaba alnan belgisi gerekmi:
 2. b) Ykdysadyýet işiniň başlanan senesi:

ç) Aýlaw:

 1. d) Ýewropa Bileleşigine gatnaşyjy ýurtlar üçin çak edilýän ýyllyk satuwlar:
 2. e) Ýewropa Bileleşigine gatnaşyjy ýurtlar üçin çak edilýän ýyllyk aluwlar
 1. Auditor

Kim Kompaniýanyň auditory bolmaly?

 1. a) Administrator tarapyndan gurnalan. HAWA/ÝOK.

Bu tapgyrda belli bolan jikme-jik maglumatlar:

 1. b) Başgalar. Maglumatlary tabşyrmagyňyzy haýyş edýäris:

Ady

Salgysy

Milleti

Hünäri

 1. Hyzmatlar

Administrirlemek

Hasapçylyk, ýylyň ahyrynyň hasapçylyk we maliýe hasabatlaryny öz içine alýar.

Salgyt kanunçylygynyň talaplaryny berjaý etmek ugrunyň hyzmatlary

Goşmaça nyrha salgyt barada kanunçylygyň talaplaryny berjaý etmek ugrunyň hyzmatlary

Kätiplik hyzmatlary, ýyllyk hasabaty taýýarlamagy öz içine alýar.

Başga (görkezmegiňizi haýyş edýäris)

 1. Gümrük nyrhlarynyň ylalaşygy
Читайте также:  Директор Cofrance Sarl встретится с министром Энергетики Мальты

Gümrük nyrhlar gol çekilen gümrük nyrh sanawynda ýa-da aşakda görkezilen:

Ýagdaýlara görä ýygymlar goşmaça nyrh salgydyna borçlandyryp biler.

 1. Hukuk/ Fiskal netijeler

Administrator bu mandat boýunça ýuridik ýa-da salgyt maslahatçysy hökmünde çykyş etmeýär,

Käbir hödürlenen gurluşlaryň çylşyrymly tebigaty bolup, bu sebäpli Administrator gurluş döredilmezinden ozal ýuridik ýa-da fiskal netijäni almagy maslahat berýär.

Girdejileriň öwezini doldurjak serişdeler we müşderiniň razylygy alnandan soňra, Administrator benefisiar eýäniň adyndan ýuridiki ýa-da salgyt netijäni taýýarlap ýa-da sorap biler. Ýene bir saýlam hökmünde, benefisiar eýe Administratora ýuridik ýa-da salgyt netijesini hödürläp biler.

Benefisiar müşderi ygtyýar berilmedik, gurluşyň ýuridik ýa-da salgyt netijesini almak üçin Administratora pul goýberip bilmese ýa-da ony öübaşdak alyp Administratora gowşuryp bilmedik ýagdaýynda, Benefisiar eýe jogapkärçilikden boşadylyp, Administratoryň, onuň wezipeli şahslaryna we işgärlerine, beýle düzgün bozma netijesinde ýetririlen zeperleriň öwezini dolmaga borçlandyrylýar. Administrator gurluş döredilýänçä habar bermezden gatnaşyklary kesmek hukugyny öz tarapynda galdyrýar.

 1. Kanunçylykda üýtgeşmeler

Administratoryň geljekki salgyt, goşmaça nyrha salgyt, karar hukugy, ylalaşyklar ýa-da salgyt edaralarynyň tarapyndan administratiw çemeleşmeler bilen baglanyşykly üýtgeşmelerden ätiýaçlandyryp bilmeýändigini göz öňünde tutmagyňyzy haýyş edýäris. Benefisiar eýe elmydama Administratory jogapkärçilikden boşadyp, kanunçylygyň, ylalaşygyň ýa-da salgyt edaralarynyň administratiw çemeleşmeleriniň esasynda Administratora, onuň wezieli şahslaryna we işgärlerine ýetirilen zyýanyň öwezini dolmalydyr.

 1. Ynanç barada beýannama

Kompaniýanyň paýnamalary Benefisiar eýe üçin Ynanylan şahs hökmünde Administratoryň ýa-da Nominal paýdaryň elinde bolmalydyr/bolmaly däldir.

Gerek bolan ýagdaýynda öçürmeli

 1. Benefisiar eýeleriň arzalary

Bizde/mende bolan ynançlara we maglumatlara görä, ýookarda getirilen maglumatlaryň doludygyny we dogrudygyny MEN/BIZ KEPILLENDIRÝÄRIN WE TASSYKLAÝARYN. Men/biz Administratoryň  öňündäki borçlarymy/zy doly derejede we öz wagtynda ýerine ýetirmäge borçlanýaryn/rys, hem-de kompaniýanyň meşgullanýan ýa-da meşgullanjak işiniň Administratory, ýa-da islendik garyndaş we aýrybaşga kompaniýalary ygtybardan düşürmejekdigini üpjün ederin. Men/biz beýle zatlaryň geçmişde bolmadygyny kepillendirýärin we tassyklaýaryn, we Maltanyň kanuny tarapyndan göz öňüne tutulan pul toplamak, parahorçulyk ýa-da terrorizmi meliýe tarapdan üpjün etmek ýaly jenaýat işinden girdeji alýan islendik gaznalar bilen ylalaşyk baglanyşmaz.

Men/biz kompaniýanyň kezzaplyk ýa-da kanuny däl işler üçin ulanylmajagyny kepillendirýär. “Kanuny däl ýa-a kezzaplyk işi” bu bütindünýäde legäl däl/gizlinlik bilen, kanuny däl ýa-da jenaýat işi diýip tassyklanylýan işlerdir. Şeýle hem terrorlyk, neşe serişdeleriniň kanuny däl aýlawy, pul kanuny däl toplamak we jenaýat işinde alnan pullar we Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň, Ýewropa Bileleşiginiň, Maltanyň, miras hakly ýa-da beýleki halkara guramalarynyň girizen gadaganlygyna wagtal-wagtal düşýän ýurtlar bilen söwda gatnaşyklaryny etmekdir.

Men/biz geljekki paýdaryň, ýolbaşçylaryň, haýsy hem bolsa bir geljekki korporatiw paýdaryň ýolbaşçylary ýa-da çak edilýän Malta kompaniýasynyň benefisiar eýeleriniň ylalaşygyň tarapdary däl, ýa-da herekete hukuksyzlygy sebäpli islendik döwletiň kanunçylygy tarapyndan gadagan edilmeýändigini tassyklaýaryn. Men/biz hiç ir geljekki paýdaryň,islendik geljekki korporatiw paýdaryň, ýa-da çak edilýän Malta Kompaniýasynyň benefisiar eýeleriniň hiç wagt haýsy hem bolsa bir hukuk bozulma (ujypsyz hukuk bozulmalardan başga) sebäpli aýyplanmadygyny, kazyýet tarapyndan batan diýip ykrar edilmedigini, hökümet, professional ýa-da beýleki kadalaşdyryjy edarasy tarapyndan derňewde däldigini, ýokarda agzalyşy ýaly hökümet, professional ýa-da beýleki kadalaşdyryjy edaralarynyň derňewinde bolan ýa-da kazyýet tarapyndan batan diýip ykrar edilen telekeçilik işiniň ýolbaşçysy, paýdary ýa-da beýleki dolandyryjy subýekti däldigimi, mejbury ýapylan ýa-da öz algydarlary bilen bir ylalaşyga gelen ýa-da onuň algydarlary öz talaplaryny kadalaşdyrylmadan  başga bir ýol bilen söwdasyny artdyran we haçan-da bolsa bir wagt we häzirki wagt paýlaryň göni ýa-da goşmaça saklaýjysy, Maltada hasaba alana islendik başga kompaniýanyň ýolbaşçysy däldigini tassyklaýaryn. Çak edilýän Malta Kompaniýasynyň çak edilýän paýdary/lary, ýolbaşçysy/lary, ýa-da benefisiar eýesi/leri bir raýatlyk işi boýunça kezzaplyk ýa-da wyždansyzlyk bilen hereket etmediler. Çak edilýän Malta Kompaniýasynyň paýdary, ýolbaşçysy, islendik çak edilýän korporatiw paýdaranyň ýolbaşçysy ýa-da benefisiar eýeleri Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Mejlisi, Ýewropa Bileleşigi, Malta, ýa-da miras düşer ýa-da şo hili guramalaryň çäklendirme ýa-da gadaganlyk girizen ýurtlarynda ýaşamaýar.

Читайте также:  {:ru}Жизнь в Европе, ВНЖ и ПМЖ{:}{:ua}Життя в Європі, ВНП і ПМП{:}

Men/biz gözegçilikde saklanýan we gözegçilikden geçen ähli tranzaksiýalary we resminamalary Administratoryň kompaniýanyň dolandyrylyşygyny öz üstüne alýandygy barada razylyk hatyny gowşurmazyndan ozal olaryň resminamalaşdyryljakdygyna we düöündiriljekdigine borçlanýaryn.

MEN/BIZ kompaniýanyň ýuridik we maliýe esaslanandygyny we Administratora gowşurylan degişli kompaniýanyň resminamalarynda we reýestrlerinde görkezilişi ýalydygyna KEPIL GEÇÝÄRIS we TASSYKLAÝARYS. Men/biz işe başlamazyndan ozal Administratoryň kompaniýadaky islendik soraglara jogapkär hasap etmerin. Men şeýle hem hödürlenilýän kompaniýanyň Administrator dolanyşygy bilen müşderileriň hyzmat edilşi barada standard Ylalaşygyny baglanyşmaga borçlanýaryn.

Men/biz şu aşkdakylary tassyklaýarys: Malta Kompaniýasynyň hiç bir çak edilýän paýdar(lar)y, ýolbaşçy(lar)y, islendik çak edilýän korporatiw paýdarynyň ýolbaşçysy ýa-da benefisiar eýeleriniň syýasy işgärleri bolup durýandygymyza/durmaýandygymyza ýa-da olaryň ýakyn maşgala agzasy ýa-da hyzmatdaşy bolup, netijede soňky syýasy işgärler fiziki şahslar bolup, on iki aýyň dowamynda ýa-da häzirki wagtda aşakdaky ýaly agramly köpçülik ygtyýary bolanlar:

“syýasy işgärler” bu orta we kiçi wezipeli şahslardan tapawutly agramly köpçülik ygtyýary bar ýa-da bar bolan fiziki şahslar. Agramly köpçülik ygtyýary bar ýa-da bar bolan“Fiziki şahs” adalgasyny kesgitlemek indikileri öz içine alýar:

 1. a) Döwlet baştutanlary, hökümet baştutanlary, ministrler, orunbasarlar ýa-da minstrleriň kömekçileri we parlament kätipleri;
 2. b) Parlamentiň we şeýle kanun çykaryjy edaralaryň agzalary;

ç) Syýasy partiýalaryň dolandyryjy edaralarynyň agzalary;

 1. d) Adatdan daşary ýagdalar bolmasa, beýleki kararlary soňky arz edilmelere degişli däl ýokary derejeli kazyýet edaralary ýa-da ýokarda durýan, ýokary, konstitusion kazyýetleriň agzalary;
 2. e) Hasap palatalarynyň ýa-da merkezi banklar mejlisiniň agzalary;

ä)  Işde özüni görkezen ilçiler we ýaragly güýçleriň ýokary derejeli serkerdeleri;

 1. f) Döwlet kärhanalarynyň administratiw, dolandyryjy ýa-da gözegçilik mejlisiniň agzalary;
 2. g) Ýewropa Bileleşiginiň ýa-da islendik beýleki halkara guramalarynyň çäklerinde (a) – (f) punktlarda agzalan wezipeleri ýerine ýetirýän islendik şahs.

Maşgala agzalaryna degişli

(1) ýanýoldaş, ýa-da ýanýoldaş hasaplanýan şahs;

(2) çagalary we olaryň ýanýoldaşlary, ýa-da ýanýoldaş hasaplanýan şahslar;

(3) ene-atasy.

Ýakyn hyzmatdaşlary hasaplanýan şahslar, aňladýar:

(1) ýuridik şahsa bilelikde benefisiar eýeçiligi bolan fiziki şahs ýa-da islendik başga täze döreme ýa-da bu syýasy işgär bilen islendik başga ýakyn iş gatnaşyklary;

(2) ýuridik şahsa ýekelikde benefisiar eýeçiligi bolan fiziki şahs ýa-da bu syýasy işgäriň bähbidine döredilen fiziki täze döreme.

Men/biz maltanyň rezidenti däl/diris (degişli ýagdaýlarda aýyrmaly), şeýle hem Maltada ýaşaýan üçünji şahsyň adyndan hereket etmeýärin/ris.

Men Maltada hasaba alnan islendik başga kompaniýanyň ýolbaşçysy/lary däl/däldiris.(degişli ýagdaýlarda aýyrmaly)

Men/biz bu görnüşi doldurmak we oňa gol çekmek bilen tassyklanan tariflar boýunça görkezilen kärhana hasaba alşy soraýarys we standard mandata gol çekmäge we Administratoryň gatnaşygy bolan Düzgünnamany gol çekmäge borçlanýaryn.

Sene

Gol we at (baş harplar bilen)

Benefisiar eýe tarapyndan №1

Şaýadyň goly we ady (baş harplar bilen)

Salgylar

Iş görnüşi

Telefon ____________Faks___________Elektron poçta

Gol we at (baş harplar bilen)

Benefisiar eýe tarapyndan №2

Şaýadyň goly we ady (baş harplar bilen)

Salgylar

Iş görnüşi

Telefon ____________Faks___________Elektron poçta