Путешествия бизнес авиацией

Malta ada döwleti bu günki gün diňe bir özüne çekiji syýahat künjegi bolman, eýsem, dürli ýurtlardan müňlerçe adamlaryň raýat bolmak isleýän ýurdy.

Maltanyň bu nukdaýnazardan üstünligi diňe bir Ortaýerdeňiz klimaty bilen däl-de, eýsem onuň ýaşaýyş üçin ykdysady şertleri bilen düşündirilýär. Ýerli raýatlyk ýewropa pasportyna eýe bolmaga hukuk berýär, bu bolsa aşakdakylary aňladýar:

 • Çäklendirmesiz we wizasyz Ýewropa Bileleşiginiň ähli ýurtlaryna, şeýle hem dünýäniň başga-da 160 döwletine syýahat etmek
 • Ýewropanyň iň howpsuz döwletleriniň birinde ýaşamak. Hasaplamalara görä Maltanyň 1000 ýaşaýjysyna 0,3 zorluk bilen edilen jenaýat düşýär.
 • Ýewropa döwletiniň ýaşaýjysynyň hukuklaryndan we ýeňilliklerinden peýdalanmak
 • Ýewropada durnukly syýasy we maliýe şertlerinde üstünlikli biznes ýöretmek
 • Çagalaryňyza bütindünýäde tassyklanýan doly ýokary bilimi bermek.

Bu artykmaçlyklaryň ählisi malta raýatlygyny almaga synanyşmaga degýär:

 • ähli gerekli resminamalary tabşyrmak;
 • kanun tarapyndan göz öňünde tutulan maýa goýumlary goýmak;
 • Bir ýyl töweregi garaşmak. Bu möhletde maltanyň dolyygtyýarly raýaty bolmak we ýewropa pasportyny almak mümkin.

Köpugurly dellal we Nissadaky ýuridik agentligi Cofrance SARL Maltanyň raýatlygyny resmileşdirmek boýunça köp ýyllyk tejribeli we onuň alnyşynyň ähli düzgünlerini bilýär.

Malta adasynda rezidentlik

Rezident däl dalaşgärlere Maltada ýaşamak üçin ýer saýlamak iş tertibini başlamak maslahat berilýär, sebäbi Hususy maýa goýum goýujylarynyň Meýilnamasy adada 12 aýyň dowamynda ýaşamagy talap edýär. Malta raýatlygyna arza tabşyrylan wagty ýurtda resmi ýaşaýan ýeriňiziň bolmagy örän wajypdyr. Arza hasaba alnanda Sosial Gazna we Milli Ösüşe goşant hökmünde esasy arza beren üçin 5 000  ýewro, we onuň her bir maşgala agzasy üçin 1 000 ýewro gatanç tölenmelidir.

Hususy maýa goýum goýujynyň senenamasy

1-nji gün: Maltada hususy maýa goýum goýujylar üçin Meýilnamasyna arza ygtyýar berlen şahs tarapyndan Maltanyň raýatlygyny almak edarasyna tabşyrylmalydyr. Eýýäm bu tapgyrda bukjadaky resminamalar gerekli serişdeleriň bardygy hakynda subutnamany saklamalydyr.

Bu tapgyrda indiki hökmany tölegler tölenýär:

Ýerine ýetirijilik üçin gatanç

Raýatlyk üçin esasy dalaşgäre – 7 500 ýewro

Ýançoldaşy üçin – 5 000 ýewro

Ýetginjek ýaşyna ýetmedik çagalar üçin ( 0 ýaşdan 12 ýaş aralygynda) – tölegsiz

Eklençdäki ýetginjek ýaşyna ýetmedik çagalar ( 13 ýaşdan 17 ýaş aralygynda) – 3 000 ýewro

Uly ýaşly eklençdäki şahslar üçin – 5 000 ýewro

Malta pasportyny resmileşdirmek nyrhy

Hemme dalaşgärler üçin – 500 ýewro

Bank ýygymlary

Arza boýunça: 200 ýewro

Tölegler umumy möçberde 10 000 ýewro töweregi bolýar. Tölegleriň ählisi Maltanyň rezidentiniň arza tabşyrylyşynyň çäginde amala aşyrylyp, onuň adyndan ýörite hasaba geçirilýär.

5-nji gün: raýatlyga kabul ediş Ministrliginiň agentligi arza bereni ýa-da onuň adyndan ygtyýar berlen şahsy, resminamalar tabşyrlandan soň geçen 5 iş gününiň dowamynda arzanyň öwrenilmäge kabul edilendigi barada habar berýärler. Edaralar maglumaty takyklamak we resminamalary tabşyrmak barada ýüz tutmany ýerine ýetirip bilerler.

90-njy gün: Arzanyň we onuň ýanyndaky ähli resminamalaryň takykdygy barada raýatlyga kabul ediş Ministrliginden tassyknama almak. Şonda-da Maltanyň immigrasiýa häkimýeti tarapyndan geçiriljek göz öňünde tutulan barlaglaryň ýagdaýynda dalaşgär barada maglumatlar şikaýat edilip ýa-da doldurylyp bilner.

120-nji gün: Arzanyň makullanmasy. Bu maýa goýumlar boýunça maltanyň raýaty bolmak barada arzanyň gollanandygyny aňladýar. Bir şert bilen, dalaşgär maýa goýum meýilnamasyna laýyklykda beýleki göz öňüne tutulan raýatlyga kabul edilmek talaplaryna jogap berýän bolsa.

Читайте также:  Криптовалюта и мир

125-nji gün: raýatlyga kabul etmek Ministrliginiň agentligi dalaşgäre Sosial Gazna we Milli ösüşe goşandyň galan möçberini tölemegi barada resmi hasabatnamany ugradýar. Dalaşgär 20 günüň dowamynda goşandy doly görnüşde tölemelidir.

Gatanç talaplarynyň tapgyry (CRV) – Milli ösüş gaznasyna we sosial goraga goşant:

Raýatlyga esasy dalaşgär üçin – 640 000 ýewro

Ýanýoldaşy üçin – 25 000 ýewro

18 ýaşa çenli çagalar üçin – 25 000 ýewro

18 ýaşly durmuş gurmadyk çagalar üçin, ýöne 27 ýaşa çenli – 50 000 ýewro

55 ýaşdan ýokary eklençdäkiler eje-kaka, ene/mama, ata/baba üçin – 50 000 ýewro

Gozgalmaýan emläge maýa goýumlar boýunça talaplar:

350 000 ýewrodan gymmat gozgalmaýan emlägi satyn almak.

Ýa-da

ýyllyk kireý tölegi 16 000 ýewrodan az bolmadyk ýaşaýyş binasyny kireýine almaly.

Iki ýagdaýda hem gozgalmaýan emläk baş ýylyş dowamynda eýeçilikde ýa-da kireý şertlerinde bolmalydyr, boş durmaly ýa-da täzeden kireýine berilmeli däldir.

145-nji gün: maltanyň ykdysady raýaty bolmak gatnaşygyny amala aşyrmak üçin möhlet. Bu wagta çenli Milli gazna goşant hökman tölenen bolmaly.

240-njy gün: Maltanyň raýatlygyny almak boýunça soňky tapgyr. Dalaşgär 150 000 ýewro möçberinde obligasiýalary satyn almak bilen öz maýa goýumlaryny görkezmeli, şeýle hem Malta adasynda jaý satyn almak ýa-da kireýine almak bilen subut etmeli.

Tekjelik maýa goýumlar boýunça borçlar – 150 000 ýewro

Raýatlyk hakynda şahadatnama

Maltanyň hususy maýa goýum goýujylarynyň Meýilnamasyna laýyklykda ähli talaplar ýerine ýetirilenden soň, onuň Malta döwletinde kasamy kabul edip oňa gol çekeninden soň, oňa Raýatlyk hakynda şahadatnama şeýle hem Maltanyň pasporty gowşurylýar.

Maltanyň hususy maýa goýum goýujylarynyň Meýilnamasynyň çäginde malta raýatlygyny alan şahslaryň atlary her ýyl beýleki kanunçylyklara laýyklykda malta raýatlygyny alan şahslaryň sanawy bilen bilelikde Hökümet gazetinde çap edilýär.

Eger-de siz maýa goýumlaryň üsti bilen Malta raýatlygyny almak barada has köp maglumat almak isleseňiz, onda gizlinlik şertlerinde indiwidual maslahatlar üçin Cofrance SARL ýüz tutuň.

Raýatlyga arzany elektron görnüşde tabşyrmak

Rezidentlige arza elektron görnüşinde hem tabşyrylyp bilner. Munuň üçin indiki blanklary we resminamalary doldurmaly.

Авиаперелеты на спортивные события

Häzirki raýatlygyna garaşlylykda arza beren indiki görnüşleri doldurmaly:

 • Ýewropa Bileleşigine gatnaşyjy ýurtlaryň, Islandiýanyň, Lihtenşteýniň ýa-da Şweýsariýanyň raýaty däl şahslar doldurýarlar:

1) Görnüş K – ykdysady öz-özüňi eklemeklik,

2) Görnüş ID 1A – şahsyýeti elektron görnüşde hasaba almak (Maltanyň raýaty däl).

 • Ýewropa Bileleşiginine gatnaşyjy ýurtlaryň, Islandiýanyň, Lihtenşeteýniň ýa-da Şweýsariýanyň raýatlary doldurýarlar

1) Görnüş J – ykdysady öz-özüňi eklemeklik,

2) Görnüş ID 1A – şahsyýeti elektron görnüşde hasaba almak (Maltanyň raýaty däl),

3) Görnüş ID2 – suraty ýa-da biometriýany almak üçin arza,

4) Ýewropa Bileleşiginde saýlawçylary hasaba almak üçin Görnüşi

Indiki resminamalaryň ASYL NUSGALARY tabşyrylýar:

 • Öz-özüňi eklemek barada resminama: Görnüş K ýa-da Görnüş J
 • Şahsyýeti elektron görnüşde hasaba almak. Maltanyň raýaty bolmadyklar üçin göz öňünde tutulan : Görnüş ID 1A
 • Suraty ýa-da biometriýany almak üçin arza Görnüş – ID2
 • Ýewropa Bileleşiginde saýlawçylary hasaba almak üçin Görnüşi
Читайте также:  Криптовалюта: все, что вы хотели знать

Her görnüş üçin:

 • Arzanyň her bir görnüşiniň ähli setirleri we grafalary doldurylmaly ýa-da ýörite belgiler bilen belgilenip, eger-de olar bir ýa-da beýleki şahs üçin ulanylyp bolmasa.
 • Degişli görnüşlere girizilen ähli maglumat dogry we aktual diýlip hasaplanylýar.
 • Ähli görnüşler talaplara laýyklykda gol çekilmeli we senelenmelidir.

Resminamalaryň işläp taýýarlanmak wagtyny saklamazlyk üçin, çak edilýän arza berenleriň häzirki raýatlygyna laýyklykda ähli degişli görnüşler doldurylmalydyr.

Ykdysady öz-özüňi eklemeklik barada Görnüş K ýa-da J maşgala agzalarynyň her biri üçin aýratyn doldurylandygyna göz ýetiriň.

Elektron rezidentlige arza – ýan resminamalar

 1. Biometrik pasport

Biometrik pasportlaryň we Ýolagçy resminamalaryň (eger bar bolsa) tassyklanan hakyky nusgalary her bir arza beren, şol sanda ýetginjek ýaşyna ýetmedik elektron rezidentlige arza berenler üçin talap edilýär.

Sahypada getirilen nusgalar we MRZ kodunyň dürsdigine we ýeňil okalýandygyna göz ýetiriň.

Diňe indiki sahypalaryň nusgalary gerek:

 • Pasport belgisi, seneleri, berlen ýeri we hereket edýän möhleti;
 • Surat, at, doglan senesi we ýeri.;
 • Berlen ýurdy we gol

Eger-de ara beren birnäçe halkara pasportlaryna eýe bolsa, olaryň ählisiniň tassyklanan nusgasyny ýokarda agzalan görkezmelere laýyklykda tabşyrmaly.

 1. Lukmançylyk ätiýaçlandyryş polisi

Elektron rezidentlige arza berenleriň ählisiniň “toplumlaýyn” lukmançylyk ätiýaçlandyryşynyň bardygy hakynda şahadatnama. Arza bereniň adynyň we polis boýunça ätiýaçlandyrmanyň şertleri dürs görkezilen polisiň tassyklanan hakyky nusgalary gerek.

Polis her bir adam lukmançylyk çykdajylary üçin minimum 50 000 ýewro öwezini dolmaga ukyply bolmaly.

 1. Bankdan hasaplamalar

Çak edilýän esasy arza bereniň hasabynyň bank hasaplamalarynyň tassyklanan hakyky nusgalary ýa-da asyl nusgalary talap edilýär. Hasaplamalaryň arza berlen senesinden 3 aýdan uly däldigine şeýle hem olaryň doly we ýeňil okalýandygyna göz ýetiriň. Eger hasaplamalar iňlis dilinde däl bolsa, hünärmeniň kömegi bilen olaryň terjimesini amala aşyryň.

 1. Gozgalmaýan emlägi satyn almak ýa-da kireýine almak ylalaşyklary

Çak edilen esasy arza beren özüniň Maltada ýaşaýandygy baradaky şahadatnamasyny tabşyrmaly. Gozgalmaýan emlägi kireýine almak barada ýa-da aluw-satuw barada ylalaşyklaryň tassyklanan nusgalaryny tabşyrmaly.

 1. Giriş hat

Çak edilen esasy arza beren tarapyndan doldurylan we elektron rezidentlige arza tabşyrylmagynyň doly we dürs sebäpleri getirilen Giriş hatyny tabşyrmaly. Beýle görnüşli hat asyl nusgada, arza berilmesiniň sebäpleri suratlandyrylan, degişli görnüşde gol çekilen we sene goýlan bolmalydyr.

Talap edilýän resminamanyň dolulygyna we dogrulygyna laýyklykda, jogapkär döwlet gulluklarynyň resmi wekilleri arzany işläp taýýarlarlar we elektron rezidentiniň kartyny bermek üçin biometrik maglumatlary ýygnamagy başlarlar.

Kabul edişlige ygtyýar berlen gulluklara jaň edip we elektron rezidentlige arza tabşyrylşyga jogapkär wezipeli şahslara elektron hat ibermegiň üsti bilen ýazlyp bolar. Kabul edişlige elektron poçtanyň üsti bilen ýazlyp, ähli maşgala agzalarynyň halkara pasportlarynyň, şahsy şahadatnamalarynyň we K we J görnüşleriniň skan edilen nusgalaryny ugratmak örän wajypdyr.

Şeýle hem çak edilen arza berenler gürrüňdeşlige çagyrylmazyndan iň bolmanda azyndan bir hepde ozal arzalaryň  görnüşleriniň we ýan resminamalarynyň tabşyrylmagy maslahat berilýär. Bu bolsa arza beren çagyrylmazyndan meseleleriň degişli görnüşde çözüljekdigini aňladýar.

Maltada hususy maýa goýum goýujylarynyň meýilnamasy boýunça rezidentlik kartynyň hereket ediş möhletiniň on sekiz (18) aýdygyna üns beriň.

Rezident statusyny uzaltmak

Читайте также:  {:ru}Инвестиции в недвижимость Мальты: 5 советов, которые необходимо учесть{:}{:ua}Інвестиції в нерухомість Мальти: 5 порад, які необхідно врахувати{:}

Elektron rezidentlik kartynyň hereket ediş möhletiniň tamamlanmagy bilen arza berenler ýokarda agzalan iş tertibini gaýtalamalydyrlar. Bu ýagdaýda hökmany döwlet ýygymy 200 ýewro barabar bolar. Karty uzaltmak meýiliňiz barada jogapkär gulluklara öňünden duýduryň.

Malta raýatlygy: soraglar we jogaplar

Maltanyň raýatlygyny almak: resminamalary fransuz dilinde tabşyrmak mümkinmi?

Maltanyň raýatlygyny almak meýilnamasyna degişli ähli resminamalar iňlis dilinde bolmaly, ýa-da olaryň tassyklanan terjimesi bilen bile bolmaly. Munuň bilen birlikde raýatlyga kabul edilmek Ministrligine resminamalar olaryň iňlis diline edilen terjimesi bilen bile tabşyrylmalydyr. Terjime edilen resminamalar terjimäni eden terjimeçiniň maglumatlaryny hem saklamalydyr.

Maltanyň raýatlygyny satyn almak: salgyt tölemeler nukdaýnazaryndan Maltanyň raýatlygyny almagyň netijeleri

Maltanyň hususy maýa goýum goýujylarynyň Meýilnamasynyň çäginde Ýewropa Bileleşiginiň raýaty bolmaklyk salgyt tölemekeriniň nukdaýnazaryndan hiç hili ýaramaz netijelere getirmeýär! Eger-de şahs Maltany esasy ýaşaýan ýeri hökmünde saýlaýanda hem, ol rezident däl statusyny saklap biler. Maltanyň rezidenti bolmak kararyna gelen, ýöne onuň çäginde ýaşamaýanlar ýurduň içinde alýan girdejilerine görä salgyt töleýärler. Maltada ýaşaýyş jaýa, mirasa ýa-da mirasdüşerlige ýa-da emläge salgyt ulgamy ýokdur. Maltanyň dünýäniň 60 ýurdy bilen ikileýin salgyt salma pudagynda ylalaşyklary bardyr.

Malta adasynda ikiraýatlylyk ( ikinji pasport)

Maýa goýumlar üsti bilen ikinji raýatlyk alan adamlar, başdaky raýatlygyndan çykman hem bilerler. Malta ikiraýatlylyga gatnaşykda hiç-hili çäklenmeleri goýmaýar.

Maltada maýa goýumlar: meniň geljekki çagalaryp ýa-da agtyklarym – olar Ýewropa Bileleşiginiň raýatlygyny alarlarmy?

Maltanyň raýaty bolan ene-atanyň çagasy hem, bu döwletiň raýaty diýip ykrar ediler. Bu bolsa, ejesi ýa kakasy hususy maýa goýum goýujylarynyň meýilnamasy boýunça Malta raýatlygyny alan bolsa, olaryň çagalary hem Ýewropa Bileleşiginiň dolyygtyýarly raýatlary bolar diýmekdir. Maltanyň raýaty bolmak meýilnamasyna gatnaşmak bilen, siz öz nesliňize syýasy we ykdysady nukdaýnazardan has gowy geljegi we giň mümkinçilikleri döredip bilersiňiz.

Dil biliş derejesini tassyklatmak gerekmi?

Maltanyň maýa goýum meýilnamasynda dil barlaglary göz öňünde tutulmadyk. Dalaşgärlere maýa goýum meýilnamasyna alynmak üçin malta ýa-da iňlis dilini bilmek zerurlygy ýokdur.

Maýa goýumlaryň üsti bilen Ýewropa Bileleşiginiň  raýatlygy

Malta 2004-nji ýylda Ýewropa Bileleşiginiň agzasy boldy. Ýewropa derejesinde baglanyşylan ylalaşyklar Ýewropa Bileleşiginiň çäginde erki hereket etmägi kepillendirýärler: Ýewropa Bileleşiginiň, beýleki ýurtlarynda şol sanda Şweýsasriýada okamak we işlemek. Bu bolsa Malta pasportyna eýe raýatlaryň Awstriýanyň, Belgiýanyň, Bolgariýanyň, Horwatiýanyň, Kipriň, Çehiýanyň, Daniýanyň, Estoniýanyň, Finlýandiýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Gresiýanyň, Wengriýanyň, Irlandiýanyň, Italiýanyň, Latwiýanyň, Litwanyň, Lýuksemburgyň, Niderlandyň, Polşanyň, Portugaliýanyň, Rumyniýanyň, Slowakiýanyň, Sloweniýanyň, Ispaniýanyň, Şwesiýanyň Şweýsariýanyň we Birleşen Korollygyň çäginde  hereket edip bilýändiklerini aňladýar.

Meniň çagalarym Ýewropada okap bilerlermi?

Ýewropa paspordyndan başga, Maltanyň maýa goýum meýilnamasy boýunça raýatlyk alanlar, daşary ýurt talyby hökmünde hasaba alynmazdan ýewropa uniwersitetlerinde okamaga mümkinçilikleri bar. Bu hukukdan olaryň çagalary hem peýdalanýarlar.

Malta raýatlygy boýunça indiwidual maslahaty Cofrance SARL hünärmenlerinden alyň.

Biz siziň öňüňizde güneşli Malta we Ýewropa gapylary açýarys!